דרך המלך להימנע מביטוח חסר ("תת ביטוח") בביטוחי רכוש היא קביעת סכום ביטוח "נכון" לכל מרכיב שבפוליסה (מבנים, מכונות וציוד ומלאי)

בביטוח הרכוש קיימים מרכיבים רבים אשר לעיתים יסכים המבטח לכסות על בסיס "נזק ראשון" למשל תשתיות או מלאי של אחרים הנמסר למבוטח לצורך אחסון או עיבוד.

ואם בכל זאת ארע נזק והמבוטח נקלע למצב של ביטוח חסר?
עריכת פוליסות לביטוח רכוש ללא סעיף ביטוח חסר בכלל אינה שכיחה, וזו מיוחדת לביטוחים בהם לא ניתן להגדיר מראש סכום ביטוח "נכון" דוגמת ביטוח "סחורה בהעברה" וביטוח "כספים"

כדי להקהות את השפעתו השלילית של סעיף הביטוח החסר על זכויות המבוטח במקרה נזק, ניתן לכלול בפוליסה לביטוח אש שלוש הרחבות. שתי הרחבות הראשונות שכיחות בפוליסות עסקיות וההרחבה השלישית הופכת להיות יותר ויותר שכיחה.

ההרחבות הן:
20% ביטוח נוסף
על פי הרחבה זו, יוגדלו סכומי הביטוח מידית ב-20% עקב שינויים ותוספות לרכוש, היטלים, מכסים, הצטברות, מיסים, ועליה בלי צפויה בערך הרכוש, בכפוף למסירת הודעה של המבוטח למבטח תוך זמן סביר.

קימים גם נוסחים מצומצמים להרחבה, כמו נוסחים המוגבלים לגידול של 10% בלבד בסכומי הביטוח או נוסחים המתייחסים לתוספות פיזיות לרכוש בלבד ולא לעליות בערך.

במקרה נזק נדרש המבוטח להוכיח כי:

1.אכן חל גידול בערך הרכוש.
2.הוא לא מסר למבטח הודעה על השינוי בערך הרכוש המבוטח היות וחלפה תקופה קצרה בלבד ממועד השינוי בערך הרכוש המבוטח ועד אירוע הנזק.
שומא
על פי הרחבה זו, אם הנזק לא עלה על הסכום הנקוב בה, יקבלו המבטחים את הצהרתו של המבוטח על ערך הרכוש שלא ניזוק. במילים אחרות, לא יופעל סעיף ביטוח חסר. גובה סכום הגג להרחבה נקבע במשא ומתן בין הצדדים עם עריכת ביטוח. סכום הגג מבוטא באחת הדרכים הבאות:

1.סכום הנקוב
2.אחוז נקוב מכל סכום ביטוח שברשימת הפוליסה
3.אחוז נקוב מסכום הביטוח הכללי
90% ביטוח משותף
על פי הרחבה זו, לא יופעל סעיף ביטוח חסר אם הסכום הביטוח שבפוליסה עומד על 90% לפחות מערך הרכוש.
על פי נוסח רחב יותר, כל חישוב ביטוח חסר יערך על פי 90% בלבד מערך הרכוש.
יותר ויותר פוליסות לביטוח הרכוש הנערכות כיום בישראל כוללות הרחבה זו.

באדיבות אורי אורלנד
משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ