פוליסה לעבודות קבלניות ידועה בעיקר לביטוח פרוייקטים לבנייה. הדבר לחלוטין אינו נכון ולאור היקף הכיסוי של פוליסה זו מעבר לעבודות קבלניות הכוללות בנייה למגורים, למסחר ותעשייה, שיפוצים והנדסה אזרחית, תשתית,כבישים, גשרים, מנהרות, היא מתאימה ונדרשת כיום גם לעבודות חשמל, מסגרות ואלומיניום, תחזוקה שוטפת של גינות ומתקנים.

לקבלני ביצוע אשר מחזור העבודות השנתי מורכב מעבודות קטנות בעיקר, וכדי שלא כל עבודה שכזו תהיה במסגרת מחיר מינימום לפוליסה הקבלנית, ניתן לערוך פוליסה שנתית המבוססת על הצהרת המבוטח על כל עבודה חדשה שנכנסת.
במצב כזה המבוטח משלם מראש על מחזור עבודות שנקבע מראש, ומדווח על כל עבודה חדשה שנכנסת במהלך השנה, באם עבר את הסכום שנקבע הוא משלם רק על החלק היחסי לפי תעריף שייקבע מראש.

גם לאדם הפרטי הבונה ו/או משפץ את ביתו הפרטי, פוליסה הקבלנית נותנת מענה ורשת ביטחון מקיפה, מקצועית ואמינה במהלך ביצוע עבודות הבניה, ושקט והתעסקות נוספת בתהליך עבודות הבניה שמטבעו ידוע שלא פשוט וקל.
לאחרונה ברוב חברות הביטוח פותחה תכנית רחבה במתכונת של פוליסה קבלנית ובמחיר מאוד אטרקטיבי המיועד לאנשים הפרטיים בלבד.

מדוע לבחור בפוליסה קבלנית?

 • הגנת האינטרסים המשולבים
 • הגנת העבודה על כל שלביה
 • חסכון בעלויות
 • מניעת שיבובים הדדיים

הפוליסה בנויה מ- 3 פרקים עיקריים:

פרק א'- ביטוח הרכוש
פרק ב'- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פרק ג'- ביטוח חבות מעבידים

פרק א' – ביטוח הרכוש
נועד לכסות את עלות ההקמה מחדש של הפרוייקט בתקופת הבניה.
הביטוח במתכונת כל הסיכונים (מה שלא ברשימת הסייגים מכוסה), דהיינו, כיסוי לכל אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי.
נזק פיזי= משהו שבור, אם הרצפה יצאה עקומה, זה לא נזק פיזי, אלא אחריותו המקצועית של הקבלן.
השווי המלא של הפרוייקט הינו עלות הביצוע של הפרוייקט ועד למסירתו הסופית למזמין, יש לזכור, כי במקרים רבים במהלך ביצוע העבודה יש שינויים ותוספות לעבודות המתבצעות אשר יש להם השפעה על שוויו הסופי של הפרוייקט, וכדי להמנע ממצב של תת ביטוח יש להקפיד ולדווח על כל שינוי שכזה.

הסתייגויות עיקריות לפרק רכוש:

לאור העובדה שהכיסוי הינו במתכונת "כל הסיכונים" מעבר לחריגים הרגילים הקיימים בכל פוליסה, כגון: חריגי מלחמה וטרור, חריגים גרעיניים, פעולת זדון ונזק על ידי כלי טייס או כלי שייט, קיימים חריגים שהם מיוחדים לפוליסה זו:

הערות:

 • הפוליסה הבסיסית אינה מכסה נזק שייגרם על ידי פריצה/גניבה, רעידת אדמה ונזקי טבע, ניתן לבטל חריגים אלו בתוספת מחיר.
 • הכיסוי לפריצה/גניבה ברוב המקרים כפוף לקיום שמירה מספקת ועל ידי חברת שמירה, ורלוונטי יותר בפרוייקטים גדולים מאוד.

פרק ב' – אחריות כלפי צד שלישי
הכיסוי הינו חבות נזיקית לגוף או רכוש באתר או סביבתו המיידית(למשל: מדרכה ליד האתר).
הפוליסה הקבלנית היא היחידה שכוללת סעיף אחריות צולבת כסעיף סטנדרטי, ונותן מענה לריבוי מבוטחים בפוליסה, משמעות סעיף זה הינה כי כל אחד מיחידי המבוטח יהווה צד שלישי כלפי האחר כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בלבד, שהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים ובתנאי שהחבות הכוללת של המבטח לא על גבול האחריות הנקוב ברשימה.
סעיף זה למעשה מאפשר למבוטח אחד לתבוע מבוטח אחר בגין נזק שנגרם באחריות המבוטח האחר.

להלן רשימת ההסתייגויות הייחודיות לביטוח זה:

 • נזק לרכוש אשר מבוטח, או שניתן לבטחו במסגרת פרק הרכוש,(פרק א' ), לדוגמא: רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים
 • נזק למבנה או לקרקע שנגרם על ידי רעד או החלשה או הסרת משען, לרבות נזק או פגיעה לאדם שנובעים מסיבות אלו, חריג זה רלוונטי במקרה של עבודה המתבצעת בסמוך לרכוש שכן ובמיוחד כאשר מתבצעות במקום עבודות חפירה או עבודות הריסה.
  ניתן לבטל חריג זה אך ברוב המקרים יידרש סקר הנדסי לפני תחילת ביצוע העבודות.
 • כבלים ומתקנים תת קרקעיים- החריג לא יופעל במידה והמבוטח יוכיח כי ערך בדיקה אצל הרשויות המתאימות בדבר המיקום של צינורות כבלים ומתקנים כאלה, אולם בכל מקרה הכיסוי הוא להוצאות התיקון של הצינורות והכבלים ולא בגין הנזק התוצאתי. ניתן לבטל חריג זה.

הכיסוי לאחריות צד שלישי דרך הפוליסה הקבלנית הוא בנוסח רחב מאוד, אך, עם זאת, יש מקום לבצע התאמות ושינויים לשיפור הכיסוי כדלקמן:

 • חריג " עובדי המבוטח" לסייג שיחול רק על עובדי המבוטח אשר מקבלים את שכרם ממנו.
 • חריג "כלי רכב, לסייג כך, שנזק רכוש שייגרם על ידי רכב של המבוטח באתר העבודה או בסביבתו יכוסה בגבולות של 250,000 $ מעל לגבול האחריות המבוטח בפרק צד שלישי של פוליסת הרכב שלו.
  באשר לנזקי גוף מרכב, יש לציין כי החריג יתייחס רק לאירועים אשר חובה על פי דין לבטחם בביטוח רכב חובה, ולציין כי הביטוח יכסה נזק גוף שיגרם על ידי ציוד מכני הנדסי אשר אין חובה לבטחו על פי דין בביטוח רכב חובה.
 • כיסוי של תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – אחריות מעבידים
נוסח הפרק זהה לנוסח של ביטוח חבות מעבידים המקובל בשוק ומכסה את אחריות המבוטח כלפי עובדיו.
החוק: פקודת הנזיקין על כל תיקוניה
מקרה הביטוח : היזק גופני או נפשי או שכלי או מוות, בלתי צפויים, שאירעו לאחד או יותר מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עבודתו בפרוייקט המבוטח.
תאונה או מחלה: אירוע בלתי צפוי מראש, אשר נגרם לעובד כתוצאה מגורם חיצוני וגלוי לעין.

תקופת הביטוח איננה שנתית וזהה לתקופת ביצוע הפרוייקט.
יש חשיבות רבה לקיומו של פרק זה וזאת כדי להשלים את מעגל הכיסוי ולמנוע עד כמה שניתן מצב שבו עובד שנפגע ייפול "בין הכיסאות". הכיסוי הוא לכל מי שיימצא באתר, וכמו בכיסוי לביטוח מעבידים כיסוי זה הוא מעל לביטוח לאומי.

יש להרחיב את הביטוח כך שיכסה שיפוי של כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב לפניו לפני קרות מקרה הביטוח ולהכלילו כמבוטח נוסף בפוליסה, הרחבה זו חשובה במיוחד כדי שחברת הביטוח לא תתחמק מתביעה של עובד הקבלן אם מקרה הביטוח נגרם על ידי אותו אדם או גוף שהקבלן התחייב מראש שלא יתבע אותו כגון מזמין העבודה.