עם פרישתך ממקום עבודה, עליך לקבל החלטה חשובות הנוגעות לרציפות זכויות הפנסיה שלך:

  • כיצד לשמור על רצף זכויות הפנסיה שלך לאחר סיום העבודה?
  • כיצד לטפל בכספי הפיצויים העומדים לרשותך ממקום העבודה?

טיפול בשתי סוגיות אלה, מעורר שאלות ומצריך ייעוץ מקצועי והכוונה.

רצף זכויות הפנסיה שלך

1. מדוע חשובה המשכיות תוכניות הפנסיה?

תכנית לביטוח פנסיוני מסוג ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה, כוללת חסכון לגיל הפרישה לגמלאות וכן כיסוי ביטוחי למקרה נכות ומוות, לכן חשוב לשמור עליה גם עם פרישה ממקום עבודתך.

• חשוב לדעת כי חלו שינויים בתנאי החיסכון הפנסיוני, לכן הקפאת תוכנית הביטוח הפנסיוני הקיימת ופתיחת תוכנית אחרת במקומה תגרום להפסד כספי עצום.

2. כיצד שומרים על המשכיות תוכנית הפנסיה במסגרת מקום העבודה החדש שלך?

על פי חוק משנת 2005 רשאי העובד באופן בלעדי לקבוע את הסדר הביטוחי הפנסיוני הרצוי לו. לכן עם תחילת עבודה אצל מעסיק חדש ניתנת הנחיה להפקדת כספים בתוכנית לביטוח פנסיוני הקיימת ניתנת על ידך.

  • חשוב לדעת כי חלו שינויים בתנאי החיסכון הפנסיוני, לכן הקפאת תוכנית הביטוח הפנסיוני הקיימת ופתיחת תוכנית אחרת במקומה תגרום להפסד כספי עצום.

2. כיצד שומרים על המשכיות תוכנית הפנסיה במסגרת מקום העבודה החדש שלך?

על פי חוק משנת 2005 רשאי העובד באופן בלעדי לקבוע את הסדר הביטוחי הפנסיוני הרצוי לו. לכן עם תחילת עבודה אצל מעסיק חדש ניתנת הנחיה להפקדת כספים בתוכנית לביטוח פנסיוני הקיימת ניתנת על ידך.

  • חשוב לדעת כי התכנית הפנסיונית ניתנת להתאמה להסכם העבודה החדש שלך, תוך שמירה על רציפות זכויות הפנסיה.

המשכיות התוכנית באופן עצמאי

במידה וטרם מצאת מעסיק חדש, אנחנו ממליצים לך להמשיך את רצף התשלומים לתוכנית באופן פרטי באחד משני המסלולים הבאים:
א. המסלול המצומצם

מסלול זה המכונה "הסדר ריסק זמני", כרוך בתשלום פרמיה מינימאלית ומאפשר שמירה בתוקף של כיסוי הביטוח למקרה פטירה ואובדן כושר עבודה. כך מובטחת רציפות התוכנית ותנאי החיתום הרפואיים המקוריים.

ב. המסלול הרחב

במסלול זה נשמרים הכיסויים הביטוחיים ברמתם ערב סיום העבודה כמו כן, ממשיך להצטבר גם חסכון לגיל פרישה, בהתאם לתנאי ההשקעה המקוריים בתכנית. תשלומים באופן פרטי מזכים אותך בהטבות מס.

איך קבוצת כנען מטפלת בכספי הפיצויים העומדים לרשותך?

לפני שמממשים את כספי הפיצויים חשוב לדעת כי:

א. כספי הפיצויים שהופקדו בתוכנית בתקופת העסקתך הינם נזילים וניתנים למשיכה בעת סיום העבודה. אבל מאחר וכספים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהחיסכון הפנסיוני שלך אנחנו ממליצים להימנע ממשיכתם, אלא במקרה חירום.

ב. בעת סיום העבודה, כפופים כספי הפיצויים להתחשבנות עם מס הכנסה. על פי התקנות, פטורים ממס כספי פיצויים בגובה שכרך החודשי עד לתקרה בסך 11,650 ₪ משנת ל 2011, לכל שנת עבודה. אם אין צורך חיוני מיידי במימוש כספי הפיצויים, מומלץ לדחות את תשלום המס בגין כספי פיצויים חייבים במס ולהקטין משמעותית את חבות המס.

לאחרונה, פרסמה רשות המיסים כללים חדשים בנוגע לאופן הטיפול בכספי פיצויים המשולמים לעובדים בעת פרישתם מהעבודה. המדובר בתהליך בירוקראטי הנמשך מספר חודשים אבל בעזרתך נוכל להשלים אותו תוך זמן קצר וביעילות.

לשם כך יש להכין את המסמכים הבאים:

א. הודעת מעסיק – קבלת הודעת המעסיק על פרישתך מהעבודה –טופס 161. ההודעה מתקבלת תוך 6 שבועות ממועד סיום העבודה בפועל, לאחר העברת פרמיה אחרונה מהמעסיק וקבלת נתונים סופיים אודות צבירת הפיצויים בתכנית.

ב. הודעת העובד – קבלת הודעה על פרישה מעבודה (טופס 161 א)

בטופס ירשמו החלטות בנוגע לטיפול במס בכספי הפיצויים בהתאם להחלטתך.

ג. קבלת אישור ממס הכנסה – במידה ונדרש על פי תקנות המס, יהיה עליך לגשת לפקיד השומה באזור מגוריך כדי לקבל את האישורים הנדרשים עבור חברות הביטוח. לצורך כך, תעביר קבוצת כנען את כל המידע הנדרש, בצרוף נוסח הפניה לפקיד השומה.

ניתן להגיש בקשה לפדיון כספים, רק עם העברת אישור ממס הכנסה לחברת הביטוח. זמן פדיון כספים מחברת הביטוח הינו 30 ימי עבודה ממועד הגשת המסמכים.