חוק החולה הנוטה למות, מגדיר את זכותו של אדם כשיר, על מנת שיוכל לתת הוראות רפואיות מקדימות והנחיות לצוות רפואי מה לעשות או לא לעשות אם וכאשר יגיע למצב בו יחשב כחולה הנוטה למות.

לצורך זה, "אדם כשיר" מוגדר כמי שנמצא בהכרה מלאה, צלול בדעתו, אינו פסול דין, ומסוגל לתת הנחיות מרצונו החופשי. ההגדרה של "חולה הנוטה למות" משמעה, אדם הלוקה במחלה חשוכת מרפא, כאשר תוחלת החיים הנותרת שלו צפויה להיות עד 7 חודשים.

חוק זה נועד להסדיר מראש מצב בו פלוני לא יהיה כשיר לתת הנחיות רפואיות בשל היותו מחוסר הכרה או במצב של היעדר יכולת שיפוט וכיו"ב.

ההנחיות המקדימות שמשאיר אחריו פלוני, אם יינתנו, מטרתן למנוע טיפול רפואי מאריך חיים או אף לחילופין, עשויות לחייב את הרופאים כן להעניק טיפול רפואי להצלת חיים אף אם לדעתם אין לכך הצדקה מקצועית.

רשאים למלא ההנחיות: כל אדם בריא או חולה, כמשמעו מהאמור לעיל, שהינו מעל גיל 17.

החוק אינו מתיר כל פעולה וכל הימנעות מטיפול אלא יש בו סייגים המונעים חופש פעולה מוחלט.
לדוגמא:

  • איסור על ביצוע כל פעולה המכוונת להמית את המטופל או שתוצאתה (קרוב לוודאי) היא גרימת מותו.
  • איסור על סיוע לאדם להתאבד.
  • אסור על הפסקת טיפול רפואי רציף שהפסקתו עלולה להביא למות המטופל.

לחלופין:

  • מותרת הימנעות מחידוש טיפול רפואי רציף שנפסק שלא במכוון ושלא בניגוד לחוק וכן מותר שלא לחדש טיפול רפואי מחזורי.
  • איסור על הימנעות מלתת לחולה נוטה למות (שאינו כשיר) מזון ונוזלים- גם אם ביקש במפורש להימנע מכך.

קיימות מספר אפשרויות באמצעותן ניתן לחולה או לאדם בריא להשאיר הנחיותיו הברורות:

  • ניתן לכתוב באמצעות תצהיר שמהווה למעשה כעין "צוואה בחיים" בה יפורט כיצד מבקש החולה שינהגו במקרה שימיו ספורים ואין הוא מעוניין שיאריכו אותם ובכך ייגרם סבל מיותר הן לו והן לסביבתו הקרובה. תצהיר זה יערך על-ידי עורך דין ויחתם בנוכחות שני עדים, שאינם קשורים בשום אופן למצווה.
  • רצוי בנוסף למנות אפוטרופוס לגופו של ה"מבקש" – היינו באמצעות תצהיר יצהיר המבקש כי במקרה בו לא יהיה צלול דיו לקבל החלטות הנוגעות לעצמו (גופו, ממונו וכיו"ב) הרי שאדם שיבחר על-ידו מלכתחילה, בעודו צלול, יהיה זה שיחליט עבורו במקרה הצורך. גם לתהליך זה יש להיוועץ ולהיעזר בעורך דין.
  • משרד הבריאות גם הוא מאפשר הליך דומה באמצעות מילוי טפסים מתאימים, תוך עמידה בסטנדרטים שנקבעו ומילוי הוראות החוק והמשתמע מהן בברור.

מידע נוסף ונרחב בנושא תוכלו למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

זכות יסוד היא לאדם, לשמור על צלם אנוש גם ברגעיו האחרונים, תוך קבלת החלטה אישית ומושכלת כיצד יסיים את חייו באופן מכובד ושאינו מביש.