1. התאמת ההסכם לעובדים קיימים

1.1 הסוכנות תעמיד איש קשר ייעודי לעובדי ומנהלי קבוצת העסק שלך,איש הקשר יהיה בעל רשיון משווק פנסיוני ויוגדר מנהל
התיק הפנסיוני.
מנהל התיק מטעם הסוכנות יקיים פגישות אישיות עם כל עובדי החברה ויתאים להם את תנאי ההסכם החדש.
עדכון מבנה התיק הפנסיוני יבוצע ע”י קיום מפגשים אישיים עם עובדי המעסיק.
1.2 פגישת הייעוץ והשירות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:
בדיקה מקיפה של התיק הקיים והצגתו לעובד (באמצעות תוכנת היעוץ אלמגור-נספח א’)
הצגת מצבו הפנסיוני הקיים כיום (ביטוחי מנהלים, קופ”ג, קרנות פנסיה)
התאמת התוכניות לפי צרכיי העובד ובהתאם למפרט.
התאמת הכיסוי לביטוח חיים ואי כשר עבודה בהתאם למפרט.
בתום כל פגישת יעוץ יקבל העובד מסמך מפורט המסביר את יתרונות וחסרונות התוכנית
1.3 התיק לאחר שינויים יימסר לעובד לאחר שבוצעו השינויים בתוכניות הביטוח.

2. פגישת ייעוץ ראשונית עם עובד חדש

2.1 נציג הסוכנות (להלן “מנהל התיק הפנסיוני”) ייפגש עם העובד בתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על קליטת עובד
חדש.
2.2 בפגישתו עם עובדי המעסיק,יתייחס מנהל התיק הפנסיוני בין היתר, לנושאים הבאים:
התקציב החודשי לתוכניות.
הסבר כללי לגבי תוכניות הוניות ותוכניות מסוג קצבה.
ההסדר הפנסיוני הנהוג בחברה.
התייחסות להסדרים פנסיוניים הקיימים ממעביד קודם ואפשרות שילובם בהסדר הכולל.
חלופות פנסיוניות הכוללות גם שילוב קרנות פנסיה ו/או קופות גמל.
2.3 החלופות השונות יוצגו לעובד בדרך בהירה ופשוטה ככל שניתן.
2.4 לעובד יימסר דו”ח סימולציה הממחיש את ההבדל ביין החלופות השונות
2.5 לאחר החלטתו וחתימתו של העובד , יגיש מנהל התיק הפנסיוני לחברה את הטפסים הבאים:
טופסי הצעה הכוללים את מלוא הפרטים
טופס המתאר את הרכב התוכניות הפנסיוניות לפי שכבות (טופס מס’ 2)
2.6 הסוכנות תמסור לעובד את תיק התוכניות הפנסיוניות,לאחר קליטת התיק במערכות הסוכנות וחברות הביטוח
3. פגישת שירות תקופתית עם העובד

3.1 הסוכנות מתחייבת לפגוש כל עובד לפגישת שירות, לפחות אחת לשנתיים, או יותר לפי דרישת העובד.
3.2 פגישת השירות התקופתית תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:
דוח מצב עדכני של התוכניות .
ערכי חסכון וסכומי ביטוח בתוכניות
תחזית לגיל פרישה
התאמת סכומי ביטוח לצרכים ביטוחיים
פירוט הת שלומים בשנה האחרונה
שינויי חקיקה ומיסוי
מצ”ב טופס פגישת שירות (טופס מס’ 3)
3.3 מבלי לגרוע מסעיף 3.1 הסוכנות תיזום מפגש עם העובד במועדים ו/או במקרים הבאים:
עליה ריאלית בשכר בשיעור העולה על 25%
שינוי במצב המשפחתי של העובד
שינויים בריאותיים המצריכים פגישה
פרישה מעבודה
שינויי חקיקה או מיסוי המצריכים שינויים ועדכונים
בקשת עובד לפגישה יזומה
4. פגישת שירות תקופתית עם החברה
4.1 אחת לרבעון , תתקיים פגישת עדכון בין נציגי סוכנות הביטוח לבין נציגי החברה.
הפגישה תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:
דו”ח מרוכז של פגישות שירות
דו”ח של פגישות חדשות
עדכונים שוטפים בנושא מיסוי וחקיקה
נושאים בעייתיים ו/או חריגים
5. דיווחים לחברה:
5.1 הסוכנות תעביר לחברה דוחות פיצויים מדי שנה . הדוח יהיה מודפס ו/או באמצעות מדיה
מגנטית. הדוח יהיה בפורמט שייקבע ע”י החברה ויכלול את הנתונים הבאים:
ת.ז, שם העובד, תחילת עבודה, וותק בעובדה, שכר פנסיוני, צבירת פיצויים בתוכנית ביטוח,
צבירת פיצויים בקרנן פנסיה (לפי ערך מלא של הפקדות), צבירת פיצויים בקופת גמל,
סה”כ צבירת פיצויים, חבות פיצויים ויתרת פיצויים.
5.2 הסוכנות תעביר לחברה, אחת לחודש דוח על כספים “בפנדינג” שעדיין לא עברו לתוכנית הביטוח
ו/או קרנות הפנסיה ו/או קופות הגמל. הדוח יכלול את הנתונים הבאים:
ת.ז, שם העובד, תאריך קבלת הכסף בסוכנות, סה”כ כסף “בפנדינג” והסיבה.
את הדוח יש להעביר עד ה- 15 לכל חודש בגין החודש הקודם.
5.3 הסוכנות תעביר לקבוצת העסק שלך מדי חודש דוח פגישות ייעוץ ושירות הכולל פירוט של כל הפגישות שערכה הסוכנות עם
עובדי קבוצת העסק שלך: פגישות אישיות ראשוניות ופגישות שירות אחרות.
הדוח יכלול את הנתונים הבאים: שם העובד, תאריך הפגישה , שם נציג הסוכנות ומהות הפגישה.
5.4 אתר אינטרנט יעודי למעסיק –
הסוכנות תאפשר למעסיק כניסה לאתר אינטרנט מאובטח המאפשר צפייה כל הנתונים הרלוונטים להם נדרש המעסיק.
6. דיווחים לעובדים
אתר אינטרנט לעובדי קבוצת העסק שלך. העובד יקבל קוד גישה לאתר הסוכנות המאובטח המאפשר לו צפייה בנתוניו האישיים.
להלן סקירה קצרה של המפרט הקיים באתר:
1. פירוט תוכניות הביטוח השונות.
2. פירוט צבירות בקופה”ג וקרנות ההשתלמות אצל יצרנים שונים.
3. פירוט סכומי ביטוח בחברות הביטוח השונות.
4. ערכי פדיון (צבירת חיסכון).
5. התפצלות התיק לפי קופות.
6. פירוט תשלומים חודשיים
7. בקשות לשינויים ושאילתות של עובדים
7.1 הסוכנות תטפל באופן קבוע בשינויים ושאילתות שיתבקשו ע”י העובדים לרבות:
שינויים בפרמטרים של התוכניות השונות, בקשות לקבלת דיווחי ביניים בנוגע לכיסויים ותשלומים, עדכון מוטבים, עדכון כתובות, שאלות בנושא מיסוי וכל הקשור לתחום פנסיוני.
7.2 הסוכנות מתחייבת לבצע את האמור בסעיף 7.1 לא יאוחר מחודש וחצי לאחר שנתקבלו כל
המסמכים שנדרשים ע”י העובד ו/או המעביד.
8. טיפול בפרישה
במקרה של פרישה, נציג הסוכנות ייפגש עם העובד בסמוך למועד הפרישה ויסייע לו לתכנן את היבטי הפרישה השונים לרבות פיצויי פיטורין, היבטי המס השונים, הסדרת הכיסוי לאחר הפרישה והמשכת הכיסוי אצל מעביד אחר. נציג הסוכנות יהיה אחראי לטפל בכל היבטי המס מול חברות הביטוח .
מנהל התיק של כנען פיננסים ילווה את העובד והמעסיק לטובת מילוי תקין של טופס 161.
כמו כן לרשות מח’ הכספים יעמוד טופס 161 ו161 א’ ממוכן.
9. טיפול בקבלת תגמולי הביטוח
במקרה של פטירה או נכות חו”ח , נציג הסוכנות ייטפל ויסייע למוטבים או לעובד בכל הקשור בקבלת תגמולי הביטוח מקבוצת העסק שלך מ- חב’ הביטוח קופות הגמל וקרנות הפנסיה, לרבות טיפול בהיבטי המס.
להורדת המסמך המלא בפורמט PDF