הזכאות לפיצויי פיטורין :

 1. על פי חוק פיצויי פיטורין עובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורין מהמעביד בתנאי שהשלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו המעסיק. הזכאות קיימת במקרים אלה:
  • העובד פוטר ע"י המעסיק.
  • עובד שהתפטר עקב הגיעו לגיל הפרישה הרשמי(אישה גיל 62 גבר גיל 67)
 2. החוק מפרט מקרים נוספים בהם עובד שהתפטר מרצונו זכאי לפיצויי פיטורין. נפרט את המקרים העיקריים:
  • עובד שעבודתו הופסקה עקב פטירת המעסיק או פשיטת רגל של המעביד או פירוק התאגיד בו עבד.
  • התפטרות עקב מצב בריאות לקוי של העובד.
  • עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה. זה נכון גם לגבי אימוץ של ילד.
  • התפטרות עקב שהיה במקלט לנשים מוכות.
  • התפטרות עקב העתקת מקום מגורים מישוב שאינו חקלאי לישוב חקלאי.
  • התפטרות עקב העתקת מקום מגורים מישוב שאינו ישוב פיתוח לישוב פיתוח המוגדר עפ"י התקנות.
  • התפטרות עקב גיוס לכוחות הביטחון(צה"ל, משטרה, מוסד, שב"כ).
  • התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

גובה ההפקדות לפיצויים פיטורין :

המעסיק מפריש לביטוח מנהלים 8.33% משכרו של העובד. לקרן הפנסיה בין 6% ל-8.33% מהשכר

כספי הפיצויים הנצברים במשך תקופת העבודה מגיעים לשיעור של בין 40% ל-50% מסך כל החיסכון הפנסיוני שצבר העובד. משיכת כספי הפיצויים מקטינה באופן משמעותי את קצבת הפנסיה שמקבל העובד. הפנסיה משולמת לעובד למשך כל תוחלת החיים ולכן משיכת כספי פיצויים מהווה פגיעה משמעותית בהכנסתו של העובד לאחר פרישתו.

עזיבת עבודה ופיצויי פיטורין :

ניתן להשתמש בכספי הפיצויים רק עם עזיבת עבודה. עובד המסיים את עבודתו חייב לקבל מהמעביד טופס 161. בפני העובד המסיים את עבודתו עומדות 3 אפשרויות הנוגעות לכספי הפיצויים. העובד צריך להודיע על בחירתו באמצעות טופס 161 א'. האפשרויות הן:

 1. משיכת כספי הפיצויים בפטור מלא או חלקי ממס.
 2. השארת הפיצויים בקופה ברצף קצבה.
 3. השארת הפיצויים בקופה ברצף פיצויים.

משיכת כספי הפיצויים  היום תפגע בגובה פנסיית הזקנה אותה יקבל העובד. בנוסף לכך העובד לא יהיה זכאי לפטור ממס  על קצבת הזקנה בעתיד. משיכת כספי הפיצויים פטורה ממס עד לתקרה השנתית של משכורת אחרונה עבור כל שנת עבודה אך לא מעבר לתקרת הפיצויים הפטורה. תקרת הפיצויים הפטורים ממס בשנת 2017 היא 12,200 ₪ לכל שנת עבודה.

הבחירה ברצף קצבה מייעד את כספי הפיצויים לצורך קבלת קצבה בעתיד.

הבחירה ברצף פיצויים דוחה את משיכת הפיצויים בסכום חד פעמי בעתיד.

להלן טבלה מסכמת על ההבדל בין רצף קצבה לרצף פיצויים:

 

 

נושא
רצף קצבה
רצף פיצויים
חרטה מרצף
ניתן לבצע בכל שלב
ניתן במהלך שנתיים ראשונות או בסיום עבודה אצל המעסיק הבא
משיכה כסכום חד פעמי בפרישה
מחייב חרטה מרצף קצבה
אפשרי
משיכה כקצבה
ניתן
לא ניתן
שילוב עם משיכה בסיום העבודה
ניתן
רק עם משיכת כספים חייבים
באיזה קופות ניתן לבצע
רק בקופות לקצבה
בכל קופה
טיפול במענק פרישה חד פעמי
לא ניתן
ניתן
מסקנות
טוב למי שמעוניין להגדיל את פנסיית הזקנה ולשמור את הפטור על הפיצויים לצורך הגדלת הפטור על הפנסיה
טוב למי שמעוניין בעתיד למשוך את הפיצויים ומענק הפרישה בסכום חד פעמי תוך ניצול האפשרות לפריסת מס